• Home
 • REGULAMIN I BEZPIECZEŃSTWO

REGULAMIN I BEZPIECZEŃSTWO

Regulamin korzystania z hali wspinaczkowej „Pochylnia”

Regulamin obowiązuje użytkowników obiektu oraz osoby postronne znajdujące się na jego terenie.

Rozdział I

Zagadnienia organizacyjne.

 1. „Najpierw formalności, później przyjemności”. Czyli po wykupieniu biletu wstępu i załatwieniu formalności opisanych w pkt. 2 Regulaminu,  dokonywanych w wyznaczonym miejscu, tj. przy stanowisku obsługi – kierujemy się do szatni a następnie na halę.
 2. Przy stanowisku obsługi każdy uczestnik ma obowiązek podpisać imieniem i nazwiskiem stosowne oświadczenie, potwierdzając:
  • zapoznanie się z obowiązującym regulaminem;
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania wspinania;
  • znajomość zasad uprawiania wspinaczki i skutków wynikających z nieprzestrzegania tych zasad;
  • swoją pełnoletność lub posiadanie pisemnej zgody rodziców na uprawianie wspinania o której mowa w pkt. 4.
 3. Operator hali wspinaczkowej stwierdzając nieprawidłowe wykonywanie czynności związanych ze wspinaniem i stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób (w szczególności czynności, które dotyczą obsługi przyrządów asekuracyjnych i wiązania liny z uprzężą) ma prawo zabronić korzystania ze ściany wspinaczkowej, jeżeli kierowane przez obsługę obiektu uwagi, polecenia i upomnienia są ignorowane lub nie odnoszą skutku.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą wspinać się na hali po podpisaniu i przedłożeniu oświadczenia wyrażającego stosowną zgodę przez ich przedstawiciela ustawowego. Osoby poniżej 14 roku życia mogą się wspinać wyłącznie pod nadzorem rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego albo osoby ze stosownymi uprawnieniami. Wzór oświadczenia dostępny jest przy stanowisku obsługi oraz na naszej stronie pod zakładką „Oświadczenia”.
 5. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających. Osoby będące pod ich wpływem nie mają prawa przebywać w obiekcie i na żądanie obsługi zobligowane są do opuszczenia jego terenu. Zakazuje się także palenia tytoniu w obrębie obiektu oraz wprowadzania zwierząt.
 6. Zauważając dewastację mienia, sytuację stwarzającą zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie obiektu należy poinformować operatora ściany wspinaczkowej.
 7. Zakazuje się wnoszenia na teren obiektu rzeczy wartościowych. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy wartościowych wniesionych i pozostawionych na terenie obiektu wbrew powyższemu zakazowi.
 8. Za utratę klucza do szafki pobierana jest opłata w wysokości 50 PLN.
 9. Operator ściany wspinaczkowej ma prawo nie wpuścić danej osoby na teren obiektu bez podania przyczyny. Nie dotyczy to osób, które wykupiły bilet wstępu i nie dają powodów do usunięcia ich z jego terenu w oparciu o przyczyny określone w  rozdz. 1 pkt. 3, 5 oraz rozdz. 2 pkt. 14 Regulaminu.
 10. Prowadzenie na terenie obiektu działalności handlowej lub akwizycyjnej możliwe jest tylko i wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody od właściciela hali wspinaczkowej i ustaleniu warunków, na jakich zasadach działania te mają się odbywać. Prowadzenie zajęć szkoleniowych przez instruktorów jest uzależnione od podpisania oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności za ich przebieg, szczególnie za zapewnienie bezpieczeństwa ich uczestnikom.

Rozdział II

Wspinanie i bezpieczeństwo.

Wspinanie jest aktywnością potencjalnie niebezpieczną, mogącą skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu a nawet śmiercią. Każdy wspina się na własną odpowiedzialność. Asekurujący ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo asekurowanego.

 1. Na ścianie wspinaczkowej wspinać się można:
  • z asekuracją dolną;
  • z asekuracją górną sposobem na wędkę;
  • trawersując wzdłuż ściany;
  • do dyspozycji użytkowników jest również campus i chwytotablica.
 2. Na hali obowiązuje zakaz stosowania magnezji sypkiej (inne formy magnezji są dozwolone) oraz zakaz wprowadzania psów.
 3. Na hali można przebywać jedynie w czystym obuwiu zmiennym. Każdy użytkownik może używać swój własny sprzęt wspinaczkowy, pod warunkiem, iż takowy posiada niezbędne atesty i nie jest nadmiernie zużyty lub zniszczony. Wspinać się należy w stroju nie krępującym ruchu oraz w odpowiednim, czystym obuwiu zmiennym. Zabronione jest wspinanie i przebywanie na hali bez obuwia (na boso).
 4. Przystępując do wspinania z asekuracją linę należy związać węzłem ósemkowym bezpośrednio do uprzęży. Uprząż musi być prawidłowo pozapinana, zaś rozmiar uprzęży dobrany do wzrostu użytkownika, zgodnie z wytycznymi producenta danej uprzęży wspinaczkowej.
  Przed przystąpieniem do wspinania należy poprosić asekuranta o sprawdzenie węzła łączącego linę z uprzężą. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowego założenia uprzęży, związania liny z uprzężą należy sprawdzić wykonanie tych czynności u operatora ściany.
 5. Asekurować mogą osoby powyżej 14 roku życia i które czynności te wykonują zgodnie z obowiązującymi w tej materii zasadami bezpieczeństwa.
 6. Do asekuracji należy stosować tylko te przyrządy asekuracyjne, które umiemy samodzielnie obsłużyć zgodnie z instrukcją użytkowania podaną przez producenta danego przyrządu asekuracyjnego.
 7. Do asekuracji dolnej używać należy tylko i wyłącznie przyrządów asekuracyjnych i lin dynamicznych, zaś do asekuracji górnej sposobem na wędkę – przyrządy asekuracyjne i liny statyczne znajdujące się na hali.
 8. Stałymi częściami ściany wspinaczkowej zapewniającymi osobie wspinającej się bezpieczeństwo są: ekspresy, do których należy wpinać linę podczas prowadzenia oraz górne stanowiska asekuracyjne. Podłoże nie zabezpiecza przed zeskokiem, upadkiem lub zbyt szybkim opuszczaniem osoby, która zakończyła wspinanie.
 9. Zabrania się szybkiego opuszczania osoby, która zakończyła wspinanie.
 10. Obowiązuje zakaz wspinaczki z asekuracją górną sposobem na wędkę w części przewieszonej (dachowej hali). Wspinaczka z asekuracją górną sposobem na wędkę możliwa w częściach pionowych i przewieszonych, tam gdzie znajdują się białe liny statyczne. Zakazuje się wspinania bez asekuracji. Jeżeli warunki bezpieczeństwa na to pozwalają dopuszczalne jest trawersowanie wzdłuż ściany maksymalnie do wyznaczonej przez linię rąk wysokości 2,5 m.
 11. Zdejmowanie lin statycznych umieszczonych w celu umożliwienia wspinania z asekuracją górną sposobem na wędkę możliwe jest tylko za zgodą operatora ściany wspinaczkowej.
 12. Zabrania się wspinania jednocześnie dwóch osób w układzie jeden pod drugim.
 13. Przedmioty, które mogą zostać upuszczone przez osobę wspinającą się (np. telefon komórkowy) powinny zostać przekazane asekurującemu lub pozostawione w szatni.
 14. Zabrania się samodzielnego odkręcania lub przekręcania chwytów wspinaczkowych. Wszelkie pomysły służące uatrakcyjnieniu ściany poprzez zamianę chwytów lub ich przekręcenie będą mile widziane pod warunkiem poinformowania o nich obsługi ściany wspinaczkowej. Zauważając poluzowany chwyt należy poinformować operatora ściany wspinaczkowej.
 15. Należy bezwzględnie stosować się do uwag, poleceń i upomnień operatora ściany. Osoby, których zachowanie jest sprzeczne z niniejszym regulaminem i pomimo zaleceń nie będą się do niego stosować mogą zostać usunięte z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów.
 16. Nieznajomość postanowień niniejszego Regulaminu nie zwalnia użytkownika z obowiązku jego przestrzegania.

Rozdział III

Sposoby korzystania z obiektu.

 1. Osoby, które ze wspinaniem nie miały żadnego kontaktu lub których wiedza dotycząca zasad bezpiecznego wspinania jest niewystarczająca, a chciałyby z hali wspinaczkowej korzystać, mają obowiązek zgłosić ten fakt obsłudze hali wspinaczkowej. Osoby te mogą z obiektu korzystać na dwa sposoby:
  • wykupując wstęp na halę wraz z obsługą wspinaczkową;
   lub
  • przejść szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i asekuracji na ścianie wspinaczkowej.
 2. Przy organizacji urodzin i zajęć dla dzieci i młodzieży zapewniamy obsługę wspinaczkową.
HALA WSPINACZKOWA | POCHYLNIA58-521 Jeżów Sudecki
ul. Polna 30