• Home
 • REGULAMIN I BEZPIECZEŃSTWO

REGULAMIN I BEZPIECZEŃSTWO

Regulamin korzystania z hali wspinaczkowej „Pochylnia”

Regulamin obowiązuje użytkowników obiektu oraz osoby postronne znajdujące się na jego terenie.

Rozdział I

Zagadnienia organizacyjne.

 1. „Najpierw formalności, później przyjemności”. Czyli po wykupieniu biletu wstępu i załatwieniu formalności opisanych w pkt. 2 Regulaminu,  dokonywanych przy stanowisku obsługi – kierujemy się do szatni a następnie na halę.
 2. Przy stanowisku obsługi każdy Użytkownik hali wspinaczkowej ma obowiązek podpisać oświadczenie, potwierdzając:
  • zapoznanie się z obowiązującym regulaminem;
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania wspinania;
  • znajomość zasad uprawiania wspinaczki i skutków wynikających z nieprzestrzegania tych zasad;
  • swoją pełnoletność lub posiadanie pisemnej zgody rodziców na uprawianie wspinania o której mowa w pkt. 4.
 3. Operator hali wspinaczkowej stwierdzając nieprawidłowe wykonywanie czynności związanych ze wspinaniem lub/i asekuracją, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa Użytkownika lub innych osób ma prawo zabronić korzystania ze ściany wspinaczkowej, jeżeli kierowane przez obsługę obiektu uwagi, polecenia i upomnienia są ignorowane lub nie odnoszą skutku.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą wspinać się na hali po podpisaniu i przedłożeniu oświadczenia wyrażającego stosowną zgodę przez ich opiekuna prawnego. Oświadczenie to wymagane jest tylko w sytuacji, gdy osoby niepełnoletnie w ramach samego wstępu na halę asekurowane są przez swoich opiekunów prawnych lub inne osoby bez udziału obsługi hali wspinaczkowej (np. wynajęcia instruktora). Wzór oświadczenia dostępny jest przy stanowisku obsługi oraz na naszej stronie pod zakładką „Oświadczenia”.
 5. Osoby poniżej 14 roku życia mogą się wspinać wyłącznie pod nadzorem: rodzica, opiekuna prawnego, operatora ściany wspinaczkowej lub innej osoby ze stosownymi uprawnieniami.
 6. Dzieci w wieku przedszkolnym przebywają na hali dodatkowo pod bezpośrednim nadzorem rodzica lub pełnoletniego opiekuna, który będzie czuwał nad przestrzeganiem regulaminu hali wspinaczkowej przez swoich podopiecznych.
 7. W tej części hali, gdzie odbywa się wspinanie (zielona wykładzina) można przebywać i wspinać się jedynie w odpowiednim, czystym obuwiu zmiennym.
 8. Każdy Użytkownik może używać swój własny sprzęt wspinaczkowy, pod warunkiem, że takowy posiada niezbędne atesty i nie jest zużyty lub zniszczony.
 9. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających. Osoby będące pod ich wpływem nie mają prawa przebywać w obiekcie i na żądanie obsługi zobligowane są do opuszczenia jego terenu.
 10. Palenie tytoniu możliwe jest tylko na zewnątrz hali w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym.
 11. Zauważając dewastację mienia, sytuację stwarzającą zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie obiektu należy poinformować obsługę ściany wspinaczkowej.
 12. Zakazuje się wnoszenia na teren obiektu rzeczy wartościowych. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy wartościowych wniesionych i pozostawionych na terenie obiektu wbrew powyższemu zakazowi.
 13. Za utratę klucza do szafki pobierana jest opłata w wysokości 80 PLN.

Rozdział II

Wspinanie i bezpieczeństwo.

Wspinanie jest aktywnością potencjalnie niebezpieczną, mogącą skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu a nawet śmiercią. Każdy wspina się na własną odpowiedzialność. Asekurujący ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo asekurowanego.

 1. Na ścianie wspinaczkowej wspinać się można:
  • z asekuracją dolną;
  • z asekuracją górną sposobem na wędkę;
  • trawersując wzdłuż ściany maksymalnie do wysokości wyznaczonej przez linię wyciągniętych ku górze rąk.

Do dyspozycji Użytkowników jest również campus, chwytotablica, drążek wielofunkcyjny, kule oraz stanowiska ćwiczebne.

 1. Korzystając z campusa, chwytotablicy, drążka i kul należy zabezpieczyć się przed upadkiem układając (pod miejscem wykonywanych ćwiczeń) na podłodze dostępne na hali crashpady i niebieski materac. Wskazane jest również, by w trakcie ćwiczeń na campusie poprosić partnera o spotowanie.
 2. Na hali zabrania się:
  – wspinania bez asekuracji;
  asekuracji osobom wykonującym tą czynność nieprawidłowo;
  stosowania magnezji sypkiej;
  – używania magnezji płynnej wisząc na linie w trakcie wspinania;
  – wspinania i przebywania na hali bez obuwia (na boso);
  – rozpoczęcia wspinania bez zgody osoby asekurującej;
  – szybkiego opuszczania osoby, która zakończyła wspinanie;
  – wspinaczki z asekuracją górną sposobem „na wędkę” w części przewieszonej (dachowej hali) bez wpiętej liny w ekspresy;
  – wspinania jednocześnie dwóch osób w układzie jeden pod drugim;
  – przebywania bezpośrednio pod ścianą wspinaczkową w momencie, gdy ktoś się po niej wspina z asekuracją dolną;
  – wspinania z twardymi przedmiotami w kieszeniach (np. telefonem, kluczami);
  – wspinania pod wpływem alkoholu i/lub narkotyków;
  – wspinania się mając przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania wspinaczki;
  – pozostawiania soków i napojów na zielonej wykładzinie;
  – wprowadzania psów na halę;
 3. Używanie magnezji płynnej wisząc na linie w trakcie wspinania wbrew obowiązującemu zakazowi wiąże się z poniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 300 zł.
 4. Przystępując do wspinania linę należy związać węzłem ósemkowym bezpośrednio do uprzęży. Uprząż musi być prawidłowo pozapinana, zaś rozmiar uprzęży dobrany do wzrostu użytkownika, zgodnie z wytycznymi producenta danej uprzęży wspinaczkowej.
 5. Przed wspinaniem należy wzajemnie się sprawdzić: węzeł łączący linę z uprzężą, połączenie węzła z uprzężą, zapięcie klamer w uprzęży, zakręcenie karabinka u asekuranta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy sprawdzić wykonanie tych czynności u operatora ściany.
 6. Asekurować mogą osoby powyżej 14 roku życia i które czynności te wykonują zgodnie z obowiązującymi w tej materii zasadami bezpieczeństwa.
 7. Do asekuracji należy stosować tylko te przyrządy asekuracyjne, które umiemy samodzielnie obsłużyć zgodnie z instrukcją użytkowania podaną przez producenta danego przyrządu asekuracyjnego. Nie należy asekurować za pomocą ósemek zjazdowych.
 8. Do asekuracji dolnej należy używać tylko lin dynamicznych o odpowiedniej długości.
 9. Stałymi częściami ściany wspinaczkowej zapewniającymi osobie wspinającej się bezpieczeństwo są: ekspresy, do których należy wpinać linę podczas prowadzenia oraz górne stanowiska zjazdowe. Podłoże nie zabezpiecza przed zeskokiem, upadkiem lub zbyt szybkim opuszczaniem osoby, która zakończyła wspinanie.
 10. Zdejmowanie lin statycznych umieszczonych do wspinaczki z asekuracją górną sposobem „na wędkę” możliwe jest tylko za zgodą operatora ściany wspinaczkowej.
 11. Przedmioty, które mogą zostać upuszczone przez osobę wspinającą się (np. telefon) powinny zostać przekazane asekurującemu lub pozostawione w szatni.
 12. Wszelkie pomysły służące uatrakcyjnieniu ściany poprzez zamianę chwytów lub ich przekręcenie będą mile widziane pod warunkiem poinformowania o nich obsługi ściany wspinaczkowej. Zauważając poluzowany chwyt lub plakietkę należy poinformować obsługę ściany wspinaczkowej.

Rozdział III

Grupy zorganizowane, imprezy urodzinowe, zajęcia dla dzieci i młodzieży.

 1. Przy organizacji urodzin, zajęć dla dzieci i młodzieży oraz obsłudze grup zorganizowanych zapewniamy obsługę instruktorską.
 2. Przy organizacji urodzin na początku imprezy uczestnikom wyjaśnione są zasady związane z ich bezpieczeństwem – tj.:
  – zakaz wchodzenia na czerwony dywan nad którym huśtają się dzieci;
  – zakaz samodzielnej regulacji i zapinania uprzęży wspinaczkowych;
  – zakaz wspinania się bez asekuracji.
 3. Dzieci, które w trakcie trwania imprezy urodzinowej nie przestrzegają, nie rozumieją, powyższych zakazów lub istnieje obawa, że ich nie zrozumiały przebywają na hali dodatkowo pod bezpośrednim nadzorem rodzica lub pełnoletniego opiekuna, który będzie czuwał nad przestrzeganiem wyżej wymienionych zasad przez swoich podopiecznych.
  Przestrzeganie powyższych zasad przez uczestników imprezy jest warunkiem niezbędnym do zapewnienia im bezpieczeństwa.
 4. W trakcie obsług instruktorskich grup zorganizowanych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży zabrania się uczestnikom samodzielnej regulacji i zapinania uprzęży wspinaczkowych oraz wspinania się bez asekuracji.

Rozdział IV

Postanowienia dodatkowe.

 1. Osoby, które ze wspinaniem nie miały żadnego kontaktu lub których wiedza dotycząca zasad bezpiecznego wspinania jest niewystarczająca, a chciałyby z hali wspinaczkowej korzystać, mają obowiązek zgłosić ten fakt obsłudze hali wspinaczkowej. Osoby te mogą z obiektu korzystać na dwa sposoby: wykupując wstęp na halę wraz z obsługą instruktorską lub przejść szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i asekuracji na ścianie wspinaczkowej.
 2. Należy bezwzględnie stosować się do uwag, poleceń i upomnień operatora ściany. Osoby, których zachowanie jest sprzeczne z niniejszym regulaminem i pomimo zaleceń nie będą się do niego stosować mogą zostać usunięte z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów.
 3. Obsługa ściany wspinaczkowej ma prawo nie wpuścić danej osoby na teren obiektu. Nie dotyczy to osób, które wykupiły wstęp na halę i nie dają powodów do usunięcia ich z jego terenu w oparciu o przyczyny określone w  rozdz. 1 pkt. 3, 9 Regulaminu.
 4. Prowadzenie zajęć szkoleniowych przez instruktorów jest uzależnione od podpisania oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności za ich przebieg, szczególnie za zapewnienie bezpieczeństwa ich uczestnikom.
 5. Nieznajomość postanowień niniejszego Regulaminu nie zwalnia Użytkownika hali wspinaczkowej z obowiązku jego przestrzegania.
 6. Hala wspinaczkowa „Pochylnia” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Rozdział V

Polityka prywatności.

 1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, podpis, numer telefonu, adres korespondencyjny i e-maliowy (lub inne udostępnione przez Państwa dane) jest: Hala wspinaczkowa „Pochylnia” mieszcząca się przy ul. Polnej 30 w Jeżowie Sudeckim.
 2. Dane Osobowe podawane są dobrowolnie i przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika Hali wspinaczkowej „Pochylnia” w celu realizacji zawieranych umów, wymiany wzajemnej korespondencji, wystawiania faktur, realizacji Państwa zleceń głównie dotyczących korzystania z samopomocy wspinaczkowej opisanej na naszej stronie pod zakładką: „OSOBY INDYWIDUALNE” – „Dla tych co się wspinają i instruktora nie potrzebują”.
 3. Dane podane w oświadczeniach są pozyskiwane w celu wynikającym z funkcji konkretnego oświadczenia – np. uzyskania potwierdzenia od Użytkownika hali wspinaczkowej, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania wspinania.
 4. Pozostawione dane nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Jeśli Pani/Pan życzy sobie, aby dane te zostały usunięte z naszej bazy, prosimy o poinformowanie o tym obsługi hali wspinaczkowej „Pochylnia” lub przesłanie takiej informacji za pomocą formularza znajdującego się na naszej stronie – pochylnia.jgora.pl pod zakładką:
  „DOJAZD I KONTAKT”.

 

 

HALA WSPINACZKOWA | POCHYLNIA58-521 Jeżów Sudecki
ul. Polna 30